Controvers spezial cun Martin Candinas

Il president dal Cussegl naziunal Martin Candinas è sin visita tar l’emissiun «Controvers». Co vul el furmar ses onn da presidi? Co vegn el a sias decisiuns? E tge vegn suenter? https://www.rtr.ch/play/tv/controvers/video/controvers-spezial-cun-martin-candinas?urn=urn:rtr:video:60c74843-c1fc-4adc-b1c6-6952a4204361